Huisvesting, financiën en inkoopbeleid

Onze scholen werken met moderne leermiddelen en uitdagende methoden in comfortabele gebouwen, en hebben een moderne ICT-infrastructuur. De financiën van de stichting als geheel en van de afzonderlijke scholen zijn gezond.

Onze scholen beschikken over moderne, doelmatige en goed uitgeruste gebouwen. Ook de ICT-voorzieningen in de gebouwen staan op een hoog peil, omdat ICT de talentontwikkeling ondersteunt.

We onderhouden sinds begin 2015 de schoolgebouwen zelf, als gevolg van een wetswijziging. Hiervoor is een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) gemaakt.

Wanneer er door krimp in het leerlingaantal ruimte in de schoolgebouwen beschikbaar komt, wordt gezocht naar huurders in de kring van bibliotheken en welzijnsorganisaties, waaronder kinderopvang en peuterspeelzalen. Zo willen we met de juiste partners elkaars doelstellingen versterken.

In 2018 zijn vijf scholen omgevormd tot Kindcentrum, waar kinderen van 2 tot 12 jaar terecht kunnen voor opvang en onderwijs. 

De uitgaven worden goed in de hand gehouden. Kosten reduceren we door een efficiëntere bedrijfsvoering. Een facilitair beleidsmedewerker is daarom belast met huisvesting, inkoop en aanbestedingsbeleid. Onze inkoopvoorwaarden vindt u hiernaast.

Meer informatie

We lichten ons beleid op het gebied van huisvesting, financiën en inkoop uitvoeriger toe in ons strategisch meerjarenbeleidsplan ‘Talent voor talent’ (2015-2020). Zie hiernaast.