Identiteitsbeleid

We geven in ons onderwijs geloof, hoop en liefde aan de kinderen mee. Op onze scholen klinkt de boodschap door van naastenliefde en liefde voor God boven alles.

De Reformatie waarnaar onze grondslag verwijst, geeft beweging en dynamiek aan. Op dit fundament van ons protestants-christelijk erfgoed bouwen we eigentijds modern onderwijs. Onze scholen zijn open christelijke scholen, die toegankelijk zijn voor alle kinderen en hun ouders die het christelijk onderwijs en de christelijke waarden respecteren.

De kenmerken van onze identiteit zijn:

• Een veilig schoolklimaat in alle opzichten
• Zorgzaamheid voor elkaar en de wereld
• Liefde voor het leven en dankbaarheid voor al het goede dat ons omringt.

Het geloof in God motiveert ons om het beste in elkaar te zoeken, talenten te ontdekken. Van onze medewerkers vragen we naast kwaliteit ook authenticiteit, waarbij respectvol ruimte geboden wordt aan de grote diversiteit die het christelijk geloven omvat. De leerkrachten kunnen het gesprek voeren over geloven. Ze kennen de Bijbelverhalen en godsdienstige tradities en kunnen deze delen met de leerlingen. Daarbij is een respectvolle ontmoeting tussen culturen en godsdiensten mogelijk.

Spelen, leren, vieren en dienen gaan op onze scholen natuurlijk en onlosmakelijk samen.

Omdat we ons in het geloof verbonden weten met de kerken, zoeken we de samenwerking met hen in gezamenlijke diensten en vieringen. Het verkondigen van de Boodschap en het leven vanuit die Boodschap ontmoeten elkaar bij deze gelegenheden.

We verkennen de combinatie van onderwijs, kinderopvang en voorschoolse educatie, om ouders meer kwaliteit te bieden. Waar we deze combinatie kunnen realiseren spreken we van een kindcentrum. Binnen één pedagogisch concept bieden we kinderen optimaal de gelegenheid zich te ontwikkelen.

Meer informatie

We lichten ons identiteitsbeleid uitvoeriger toe in ons strategisch meerjarenbeleidsplan ‘Talent voor talent’ (2015-2020). Zie hiernaast.