Onderwijskundig beleid

In 2020 bereiken alle leerlingen op al onze scholen hun hoogst mogelijke niveau als ze naar het vervolgonderwijs gaan. Dit bereiken we door ons aanbod van de kernvakken gepersonaliseerd in te richten. Ons onderwijs is toekomstgericht: we bevorderen dat leerlingen flexibel en in oplossingen denken. Ze krijgen de 21st century skills aangereikt.

We hebben oog voor de talenten van onze leerlingen en laten deze talenten ten volle tot bloei komen. Kinderen zijn (mede-) eigenaar van hun ontwikkelingsproces. Ze ontwikkelen zelf hun talenten, daarbij onder andere middels kindgesprekken geholpen door de leerkracht of mentor. Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het stimuleren van dit proces.

Kinderen verschillen van elkaar, ook in hun ontwikkeling. Ons onderwijs doet recht aan die verschillen, ook door de keuze voor verschillende werk- en groeperingsvormen. Ook kinderen die aangepast onderwijs nodig hebben, verlaten onze scholen op het voor hun hoogst mogelijke niveau. Alle scholen hebben een aanbod voor excellente leerlingen en ook onze excellente sbo-school biedt arrangementen voor deze leerlingen.

Voor ieder kind verzorgen we passend onderwijs, waarbij we uitgaan van mogelijkheden in plaats van beperkingen. Ons onderwijs is in principe altijd ‘thuisnabij’. Speciaal (basis)onderwijs hoort bij onze organisatie, als plek voor kinderen met een speciale ondersteuningsbehoefte.

Meer informatie

We lichten ons onderwijskundigbeleid uitvoeriger toe in ons strategisch meerjarenbeleidsplan ‘Talent voor talent’ (2015-2020) en in het document Gepersonaliseerd leren. Zie hiernaast.