Organisatie

Raad van Toezicht-model

In het kader van de wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur werkt De Vier Windstreken sinds november 2011 volgens het Raad van Toezicht-model. Het College van Bestuur bestaat uit één persoon, ook wel ‘de bestuurder’ genoemd. De bestuurder is eindverantwoordelijk en bestuurt De Vier Windstreken. Als het bevoegd gezag richt het College van Bestuur zich hierbij op het belang van de scholen en dat van de samenleving. De Raad van Toezicht ziet als interne toezichthouder toe op het rechtmatig en doelmatig handelen van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is de werkgever van de bestuurder.

Klik hiernaast voor de samenstelling van de Raad van Toezicht.

Integraal verantwoordelijke schooldirecteuren

Alle scholen van De Vier Windstreken hebben een integraal verantwoordelijk directeur. De directeuren zijn actief betrokken bij de beleidsontwikkeling van de stichting.

Medezeggenschap

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit ouders en leerkrachten. De functie van de MR is het meedenken en meebeslissen over onderwijsinhoudelijke onderwerpen, het financieel beleid en organisatorische zaken. Voor onderwerpen die verder gaan dan alleen de school is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Zie tabblad GMR.